UEK SWFiS sport obóz

Regulamin obozów sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez SWFiS UEK

Poniżej zamieszczamy Regulamin obozów sportowych UEK


 1. Każdy uczestnik obozu zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści.
 2. Uczestnik obozu obowiązany jest stosować się do poleceń kadry instruktorskiej oraz do terminowego stawiania się na miejsca zbiórek.
 3. Student, jako osoba pełnoletnia, ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zachowania oraz jest zobowiązany do pokrycia strat materialnych powstałych z jego winy.
 4. Osoby biorące udział w obozie mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach programowych.
 5. Na prośbę uczestnika obozu, prowadzący mogą wyrazić zgodę na indywidualną realizację programu zajęć.
 6. Należy informować prowadzących obóz o każdym wypadku, kontuzji, chorobie, złym samopoczuciu lub innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach.
 7. Za wszystkie zdarzenia czy wypadki mające miejsce poza zajęciami programowymi i podczas indywidualnej  realizacji programu zajęć oraz za następstwa z nich wynikające, w pełni odpowiada uczestnik obozu.
 8. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz do „Kodeksu zachowań” obowiązującego w danym miejscu naszej aktywności fizycznej tj. na stoku, na wodzie, pływalni, hali sportowej, korcie itp.
 9. Niedozwolone jest przebywanie na obozie w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu środków odurzających, co skutkuje usunięciem z obozu na koszt uczestnika.
 10. Na terenie ośrodka, uczestników obozu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 11. Należy zapoznać się i stosować do przepisów i regulaminów obowiązujących w danym miejscu pobytu.
 12. Uczestnik ma obowiązek ubezpieczyć się z tytułu „Nieszczęśliwych wypadków” oraz „Kosztów leczenia”.
 13. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązujących w miejscu zamieszkania, mogą być zastosowane następujące konsekwencje: upomnienie, nagana, wydalenie z obozu, skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej Uczelni.

Podobne wpisy