UEK-Budynek-Glowny-studenci

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego w uczelnianych obiektach sportowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 23/24L

Poniżej prezentujemy dla studentów, treść Regulaminu zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne obejmujący aktualne zajęcia.


 1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu („SWFiS”) jest jednostką międzykolegialną, która zajmuje się m.in. organizacją i prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego (WF) dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 2. Zajęcia z WF są organizowane i prowadzone zgodnie z obowiązującymi programami studiów.
 3. WF jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i jednolitych magisterskich w wymiarze 60 godzin dydaktycznych rocznie (dwa semestry zajęć po 30 godzin dydaktycznych w semestrze zimowym i letnim). Zajęciom WF nie przypisuje się punktów ECTS.
 4. Student otrzymuje zaliczenie z oceną za każdy semestr zajęć.
 5. Student ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 6. Student ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach WF w stroju odpowiednim do specyfiki zajęć (wg informacji udzielonych przez prowadzącego zajęcia); w szczególności niedozwolone jest posiadanie lub posługiwanie się przedmiotami zagrażającymi zdrowiu i bezpieczeństwu studenta lub innych uczestników zajęć.
 7. Studenci UEK lat wyższych oraz studenci studiów niestacjonarnych mogą uczestniczyć w zajęciach WF odpłatnie, zgodnie z odrębnym zarządzeniem rektora.  
 8. Student pierwszego roku studiów stacjonarnych przed rozpoczęciem każdego semestru dokonuje wyboru preferowanego rodzaju zajęć WF oraz dogodnych terminów, poprzez platformę USOS. Oferta zajęć z WF jest dostępna na stronie internetowej SWFiS: https://swfis.uek.krakow.pl.
 9. Student może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach WF w ciągu dnia  (dotyczy zarówno zajęć programowych jak i zajęć odrabianych).
 10. Student ubiegający się o przepisanie oceny z WF zobowiązany jest do złożenia dyrektorowi właściwego instytutu wniosku o przepisanie oceny, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej SWFiS, wraz z „Kartą przebiegu studiów”, potwierdzoną przez jednostkę organizacyjną właściwą do obsługi studentów. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie SWFiS lub zdalnie na adres: swfis@uek.krakow.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.
 11. Student posiadający długoterminowe zwolnienie lekarskie z WF (na semestr lub na cały rok akademicki) jest zobowiązany – w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru – do stawienia się przed Komisją Lekarską, przedkładając zwolnienie lekarskie wraz z opinią lekarza oraz wnioskiem, którego wzór znajduje się w sekretariacie SWFiS. Komisja lekarska orzeka:
  • a) o zaproponowanej innej formie zajęć: np. zajęć na pływalni, siłowni, wycieczkach pieszych lub zajęć rehabilitacyjnych,
  • b) o całkowitym braku możliwości uczestniczenia w zajęciach z WF.
 12. Aby zaliczyć semestr należy:
  • a) uczestniczyć w minimum 13 zajęciach na 15 wymaganych, lub
  • b) uczestniczyć w 50%+1 zajęć (tj. 8) u jednego prowadzącego, a pozostałe nieobecności należy odrobić lub usprawiedliwić.
 13. Ocena końcowa będzie składową liczby zrealizowanych przez studenta zajęć oraz osiągniętego poziomu efektów uczenia się, według następujących kryteriów:
  • ocena bardzo dobra – otrzymuje ją student wykazujący się dużą aktywnością, postępami na zajęciach, który osiągnął w stopniu bardzo dobrym zakładane efekty uczenia się. Student może w ciągu semestru maksymalnie dwukrotnie odrobić zajęcia i posiadać tylko jedną nieobecność usprawiedliwioną;
  • ocena dobra – otrzymuje ją student, który osiągnął w stopniu dobrym zakładane efekty uczenia się. Student może w ciągu semestru maksymalnie czterokrotnie odrobić zajęcia lub posiadać tylko jedną nieobecność nieusprawiedliwioną;
  • ocena dostateczna – otrzymuje ją student, który osiągnął w stopniu dostatecznym zakładane efekty kształcenia. Student może w ciągu semestru posiadać maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.
 14. Dopuszcza się usprawiedliwienie tylko jednej nieobecności bez wpływu na ocenę. W przypadku większej liczby nieobecności usprawiedliwionych zajęcia należy odrobić.
 15. Student uczęszcza na swoje zajęcia zgodne z harmonogramem zajęć.
 16. Student ma możliwość odrobienia zajęć, na których był nieobecny, w innym terminie u nauczyciela prowadzącego (z zastrzeżeniem pkt. 9). Nieobecności należy odrobić do czterech tygodni od daty nieobecności, po tym terminie nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione.
 17. Sprawy budzące wątpliwości oraz nie objęte niniejszymi zasadami rozstrzyga Kierownik SWFiS.
 18.  Szczegółowe zasady uczestnictwa w terenowych zajęciach z wychowania fizycznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zostały określone odrębnie.

                                                                                                   UEK, 17 luty 2023r.

Podobne wpisy