UEK SWFiS badminton

Regulamin zaliczenia zajęć hybrydowych SWFiS 2021/22Z

Poniżej przedstawiamy Regulamin zaliczenia przedmiotu z Wychowania Fizycznego obejmujący zajęcia w formie hybrydowej w semestrze zimowy 2021/2022.


 1. W związku z Zarządzeniem Rektora z dnia 17 września 2021r. realizacja zajęć z Wychowania Fizycznego w semestrze zimowym 2021/22 w wymiarze 30 godzin dydaktycznych odbędzie się systemem hybrydowym i została podzielona na dwie części:
  • Część pierwsza: w formie stacjonarnej w postaci trzech pieszych wycieczek o łącznej ilości 18 godzin dydaktycznych. Aby zaliczyć tą część zajęć należy zrealizować minimum dwie wycieczki.
  • Część druga: w formie zdalnej z wykorzystaniem kursów internetowych WF Online znajdujących się na Platformie Moodle UEK o łącznej ilości 12 godzin dydaktycznych. Aby zaliczyć tą część zajęć należy uzyskać minimum 4 punkty.
 2. Udział w części pierwszej i drugiej zajęć WF jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, mających zajęcia WF w semestrze zimowym 2021/22.
 3. Zajęcia zdalne odbywają się na uczelnianej e-Platformie pod adresem e-uczelnia.uek.krakow.pl w kategorii Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Należy wybrać jeden kurs i tylko w tym kursie należy się zarejestrować na wybrane zajęcia online w terminie do dnia 28 listopada aby w nich uczestniczyć, w oparciu o zaproponowane materiały i ćwiczenia. Zajęcia zdalne rozpoczynają się od dnia 29 listopada 2021r a kończą 30 stycznia 2022r.
 4. Ocena końcowa z Wychowania Fizycznego będzie uzależniona od ilości zrealizowanych godzin dydaktycznych które zastaną przeliczone na punkty według następujących przeliczników:
  • każda godzina dydaktyczna ma wartość 1 punktu (30 godzin dydaktycznych = 30 punktów),
  • udział w wycieczce pieszej = 6 punktów,
  • wykonanie aktywności w kursie WF Online wynosi od 0 do 2 punktów. Do rozwiązania cotygodniowych kursów przeznaczonych jest 12 punktów w skali: brak wysłanego dzienniczka = 0 punktów, częściowo poprawny dzienniczek = 1 punkt, poprawny dzienniczek = 2 punkty, próg zaliczeniowy = 1 punkt.
  • ocena 2.0, nie uzyskanie wystarczającej liczby punktów. Próg zaliczeniowy = 16 punktów.
  • ocena 3.0, uzyskanie 16 punktów
  • ocena 3.5, uzyskanie od 17 do 20 punktów
  • ocena 4.0, uzyskanie od 21 do 24 punktów
  • ocena 4.5, uzyskanie od 25 do 27 punktów
  • ocena 5.0, uzyskanie od 28 do 30 punktów
  • ocena 5.5, może otrzymać student realizujący zajęcia stacjonarnie w ramach treningów sekcji KU AZS UEK. Reprezentowania Uczelni w rozgrywkach AMM i AMP oraz wykazywaniu się wysoką formą treningową w trakcie zajęć w Uczelnianych obiektach Sportowych UEK.

Podobne wpisy