UEK-SWFiS-physical-education

Regulamin uczestnictwa w terenowych zajęciach z wychowania fizycznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Poniżej zamieszczamy aktualny Regulamin zaliczenia zajęć terenowych.


 1. Student uczestniczy w zajęciach terenowych zgodnie z podanymi terminami dla danej grupy zajęciowej. Każda grupa ma zaplanowane pięć zajęć, o łącznej liczbie 30 godzin dydaktycznych.
 2. Zaliczenie z oceną jest uzależnione od formy i liczby zrealizowanych przez studenta zajęć terenowych, według poniższych kryteriów oraz osiągniętych efektów uczenia się:
  • ocena 5.0 (bdb) – student uczestniczył we wszystkich pięciu zajęciach ze swoim prowadzącym lub był obecny na czterech zajęciach ze swoim prowadzącym, a jedna nieobecność jest usprawiedliwiona i odrobiona u nauczyciela prowadzącego;
  •  ocena 4.0 (db) – student uczestniczył w czterech zajęciach ze swoim prowadzącym, a piątą obecność uzyskał odrabiając ją z inną grupą;
  •  ocena 3.0 ( dst) – student posiada jedną nieobecność nieusprawiedliwioną i nie odrobioną albo dwa lub więcej zajęć które, zostały odrobione z innymi grupami.
 3. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach terenowych w uczelnianych obiektach sportowych UEK.
 4. Zajęcia odrobione w uczelnianych obiektach sportowych UEK są przeliczone w według następującego schematu:
  • a) jedne zajęcia w terenie (6 godzin dydaktycznych) są równe trzem zajęciom w hali sportowej, na pływalni lub na siłowni,
  • b) zajęcia mogą być obrobione dowolnie (np. dwa razy w hali sportowej, jeden raz na pływalni) lecz ich łączna liczba godzin musi się równać 6 godzinom dydaktycznym.
 5. Zajęcia terenowe odbywają się zgodnie z podanymi terminami, bez względu na warunki atmosferyczne. Jedynie w wyjątkowych przypadkach prowadzący zajęcia może zmienić przebieg trasy, czas trwania aktywności bądź zmienić termin zajęć.
 6. Wszystkich czynności związanych z uzyskaniem zaliczenia z przedmiotu WF dokonuje nauczyciel prowadzący.

Podobne wpisy