UEK-Krakow-Plywalnia

Regulamin Pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2.10.2023)

Poniżej zamieszczamy Regulamin Pływalni UEK obowiązujący od 2 października 2023r.


 1. Regulamin określa zasady i funkcjonowanie pływalni, w tym sauny, która znajduje się w Pawilonie Sportowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 (zwanej dalej: „pływalnią”).
 2. Pływalnia jest zarządzana przez Biuro Sportu Akademickiego (zwane dalej: BSA) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 3. Pływalnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 6.15 – 22.00; w soboty w godzinach 6:15 – 20:00 oraz w niedziele w godzinach 6:15 – 21:00.
 4. Tury zajęciowe na pływalni trwają 45 minut każda.
 5. Maksymalna ilość uczestników podczas jednej tury to 36 osób. Kasa pływalni ma prawo wstrzymać sprzedaż biletów w przypadku osiągnięcia maksymalnej ilości osób w danej turze.
 6. Korzystanie z pływalni oraz sauny możliwe jest po uiszczeniu opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. Przed wykupieniem wybranej usługi, użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wykupienie usługi oznacza zaznajomienie się i akceptację regulaminu.
 8. Każda osoba przebywająca na pływalni jest zobowiązana do należytego, niezagrażającego innym osobom, zachowania z poszanowaniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie pływalni, a także do pozostawienia po sobie należytego porządku oraz stosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia, ratownika oraz pracowników BSA.
 9. Na terenie pływalni zabrania się spożywania alkoholu oraz  środków odurzających, a także przebywania na terenie pływalni po ich użyciu, jak również palenia wszelkiego rodzaju papierosów.
 10. Ponadto na pływalni zabrania się:
  • a. skakania do wody z rozbiegu i wpychania innych do wody,
  • b. biegania po obrzeżach niecki basenu,
  • c. wchodzenia na stanowiska ratowników,
  • d. zanieczyszczania wody w niecce basenu,
  • e. używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
  • f. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, w tym przedmiotów szklanych, ostrych narzędzi itp.,
  • g. wstępu osobom z przeciwskazaniami lekarskimi do uprawiania aktywności w wodzie, osobom z zewnętrznymi objawami chorób skóry, z opatrunkami (plastry, bandaże itp.).,
  • h. przebywania osób postronnych niebiorących udziału w zajęciach.
 11. Na pływalni obowiązuje czepek. Czysty, elastyczny strój kąpielowy: dla kobiet – jedno lub dwuczęściowy oraz dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała.
 12. Z pływalni można korzystać: grupowo – wyłącznie pod opieką prowadzącego dane zajęcia oraz indywidualnie.
 13. Opiekunowie osób niepełnoletnich korzystających z pływalni, niebiorący udziału w zajęciach, zobowiązani są do opuszczenia terenu pływalni na czas zajęć. Dopuszczalna  jest pomoc w szatni podczas przebierania i suszenia włosów (zapis nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami).
 14. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do pozostawienia obuwia w strefie znajdującej się przy szatni głównej w Pawilonie Sportowo – Dydaktycznym. Wejście na pływalnię dozwolone jest wyłącznie w obuwiu specjalnym, tj. klapki, japonki.
 15. Wejście na obrzeże basenu dozwolone jest wyłącznie bez obuwia, ręczników i przyborów toaletowych, które należy pozostawić przed brodzikiem.
 16. Grupa niepełnoletnich pod opieką prowadzącego może liczyć maksymalnie 15 osób. Uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie za wyraźną zgodą prowadzącego zajęcia.
 17. Osoba prowadząca grupę zobowiązana jest przybyć minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść na pływalnię razem z grupą. Grupa bez prowadzącego wskazanego przez wynajmującego nie będzie wpuszczana na pływalnię. Osoba prowadząca jest współodpowiedzialna za bezpieczeństwo grupy.
 18. Dzieci do lat 7 mogą korzystać indywidualnie z pływalni wyłącznie pod kontrolą opiekuna – osoby pełnoletniej, która przebywa z dzieckiem w wodzie. Opiekun ma obowiązek wykupienia wejścia na pływalnię zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 19. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów pływania posiadających odpowiednie kwalifikacje, ratowników oraz nauczycieli wychowania fizycznego.
 20. Instruktorzy prowadzący zajęcia indywidualne zobowiązani są do zakupu biletu instruktorskiego.
 21. Przed wejściem na pływalnię należy obowiązkowo umyć całe ciało pod natryskiem oraz dokonać dezynfekcji stóp w brodziku.
 22. Na sygnał kończący zajęcia lub okres wynajęcia należy niezwłocznie opuścić nieckę basenu i udać się do szatni.
 23. Szatnię należy opuścić w ciągu najpóźniej 15 minut po wyjściu z basenu. Następnie w strefie suszenia można przebywać maksymalnie 20 minut.
 24. Ratownicy pełniący dyżur, sprawują nadzór nad utrzymaniem porządku, przestrzeganiem Regulaminu oraz odpowiadają za bezpieczeństwo osób indywidualnie i grupowo korzystających z pływalni.
 25. Kierownik Biura Sportu Akademickiego lub osoby przez niego wyznaczone mogą każdorazowo kontrolować zajęcia i w razie stwierdzenia nieprawidłowości zakazać dalszego korzystania z pływalni. Osoby naruszające Regulamin będą niezwłocznie usuwane z terenu pływalni.
 26. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
 27. W czasie zawodów Organizator obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym.
 28. Książka skarg i wniosków znajduje się u Kierownika  Pływalni.

Podobne wpisy