UEK-SWFiS-zajecia-sportowe-zima2223

Regulamin zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne w uczelnianych obiektach sportowych UEK w semestrze zimowym 2022/23

Poniżej prezentujemy dla studentów, treść Regulaminu zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne obejmujący zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023.


 1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką pozakolegialną, która zajmuję się organizacją i prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 2. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych w wymiarze 60 godzin dydaktycznych rocznie (dwa semestry zajęć po 30 godzin dydaktycznych w semestrze zimowym i letnim).
 3. Student otrzymuje zaliczenie z oceną za każdy semestr zajęć.
 4. Każdy student starający się o zaliczenie z WF powinien systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych.
 5. Studenci UEK lat wyższych oraz studenci studiów zaocznych mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w miarę wolnych miejsc i za odpłatnością. Nie otrzymują oceny końcowej.
 6. Każdy student pierwszego roku studiów stacjonarnych indywidualnie przed rozpoczęciem każdego semestru dokonuje wyboru poprzez platformę USOS preferowanych przez siebie rodzaju zajęć oraz dogodnych terminów. Oferta zajęć z wychowania fizycznego jest dostępna na stronie głównej UEK pod adresem: https://swfis.uek.krakow.pl
 7. Aby zaliczyć semestr należ uczestniczyć w więcej niż 50% zajęć w tym osiem zajęć u jednego prowadzącego zajęcia WF.
 8. Student może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach WF w ciągu dnia.
 9. Studenci ubiegający się o przepisanie oceny z WF zobowiązani są do:
  1. a. złożenia kompletu dokumentów w sekretariacie SWFiS lub zdalnie na adres: swfis@uek.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru.
  2. b. wniosek skierowany do Dyrektora Instytutu (wzór wniosku dostępny jest na stronie SWFiS).
  3. c. „Kartę przebiegu studiów” potwierdzoną przez Dziekanat.
 10. Studenci posiadający długoterminowe zwolnienie lekarskie z WF są zobowiązani zgłosić się w nieprzekraczalnym terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru do Sekretariatu WF (pawilon sportowo-dydaktyczny pokój nr 2) w celu pobrania wniosku a następnie z kompletem dokumentów (zwolnieniem lekarskim od swojego lekarza, dokumentacją medyczną oraz wypełnionym wnioskiem) stawić się przed Uczelnianą Komisją Lekarską. UKL zaproponuję udział w zajęciach z WF w innej formie np. zajęć na siłowni lub wycieczkach pieszych.
 11. Ocena końcowa z wychowania fizycznego będzie składową ilości zrealizowanych godzin dydaktycznych oraz osiągniętego poziomu efektów kształcenia, według następujących kryteriów:
  1. ocena celująca – otrzymuje ją student mający 100% frekwencję na swoich zajęciach oraz posiadający wybitne osiągnięcia poświadczone udokumentowanymi wynikami sportowymi.
  2. ocena bardzo dobra – uzyskuje student wykazujący się dużą aktywnością, postępami na zajęciach i osiągnął w stopniu bardzo dobrym zakładane efekty kształcenia. Może mieć maksymalnie tzw. dwie „odróbki” w ciągu semestru, zrealizowane w terminie i tylko jedną nieobecność usprawiedliwioną.
  3. ocena dobra – otrzymuje ją student, który ma jedną nieobecność nieusprawiedliwioną lub maksymalnie tzw. cztery „odróbki” i osiągnął w stopniu dobrym zakładane efekty kształcenia.
  4. ocena dostateczna – otrzymuje ją student, który ma maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione i osiągnął w stopniu dostatecznym zakładane efekty kształcenia (z zastrzeżeniem pkt.7).
 12. Dopuszcza się usprawiedliwienie tylko jednej nieobecności zwolnieniem lekarskim bez wpływu na ocenę. W przypadku większej ilości takich zwolnień nieobecności należy odrobić.
 13. Formy odbywania zajęć z wychowania fizycznego:
  1. a. tryb właściwy – student uczęszcza na swoje zajęcia zgodne z harmonogramem zajęć.
  2. b. uzupełnianie opuszczonych zajęć – tzw. „odróbki”
   „Odróbka” to uzupełnienie przez studenta opuszczonych zajęć – w innym, dowolnym terminie (z zastrzeżeniem pkt.8). Nieobecności należy odrobić do czterech tygodni od daty opuszczenia zajęć, po tym terminie nieobecności stają się nieusprawiedliwione.
 14. Sprawy budzące wątpliwości oraz nie objęte regulaminem rozstrzyga Kierownik SWFiS.

                                                                                                   UEK, 26 września 2022r.

Podobne wpisy